Skip to content

Pesthidegkút az 1950-es évek elején került Budapesthez, s az erős egyházi hagyományokkal rendelkező, mára mintegy 18 ezer fős településrész mindamellett, hogy közigazgatásilag Budapest része, önálló települési egység maradt.

A Református Egyház – országos statisztikák szerinti – 10 %-os jelenléte a településen közel 2000 embert jelent, és a második legjelentősebb egyház Hidegkúton.

Az Egyházközség alapítása az 1930-as években történt, s hosszú ideig a nagykovácsi leányegyház is ide tartozott, amely a 2000-es évektől kezdve önálló gyülekezetté lett, s azóta jelentős új létesítményekkel bővült, meghaladva az anyaegyház infrastrukturális lehetőségeit is.

A jelenlegi templomépület a Hidegkúti út 64-66. szám alatt egy kis imaház többszöri átalakításával, majd bővítgetéssel jött létre és elmúlt 80 éves.

1996-ban került először szóba a templom bővítése. Tájnel Gábor nagytiszteletű úr felkérte Kálmán Ernő építész presbitertársunkat, hogy az akkori főépítész asszonynál járjon el, hogy az éppen akkor készülő építési szabályzat a templom telkére nagyobb mértékű beépítést tegyen lehetővé. Ez a módosított intézményi besorolás engedélyezése lehetővé tette, hogy 1998-ban, az aktuális viszonyoknak megfelelően egy tanulmányterv készüljön – mely egy idősek otthona koncepcióját is tartalmazta – ami a templom bővítésének finanszírozását is lehetővé tette volna.

2006. óta, Kovács Gergely lelkész szolgálata alatt a gyülekezet megerősödött, egyre többen járnak ide. A gyülekezet örvendetes bővülése újra előtérbe hozta a templom bővítését. Templomunk az egyház iránti mai, megváltozott igények kielégítésére, különösképpen a nagyobb rendezvényekre (2-300 fő) már nem alkalmas. Az istentiszteleten résztvevő hívek létszáma miatt vasárnap már két alkalommal is tartunk istentiszteletet, azonban ünnepnapokon vagy az egyre gyakoribb keresztelő, esküvő alkalmával már szűkösnek bizonyul kis templomunk.

Jelenleg a földszinten található kis templomtér és a szűk, meredek padláslépcsőn át megközelíthető pici karzat együttesen összesen ~170-180 fő befogadására alkalmas. A gyülekezeti terem egy szinttel lejjebb, külső lépcsőn vagy egy hosszan körbemenő rámpán keresztül közelíthető meg. Itt vannak megtartva a különböző gyülekezeti alkalmak, Bibliaórától kezdve az ifjúsági órákig. Továbbá itt található a baba-mama szoba, konyha és a lelkészi hivatal is. A lelkész, feleségével és négy gyermekével egy kétszintes tetőtér beépítéses lakásban lakik, amely a földszintről, kis hídon át közelíthető meg. Mindezek a helyiségek nincsenek a mai igényeknek megfelelő funkciós kapcsolatban és műszaki állapotban. A presbitérium ezért már 2013 decemberében úgy határozott, hogy a gyülekezet egységének megőrzése és a lelki közösség fenntartása érdekében szükségesnek látja a templom bővítését. A tervezési munkák megkezdése előtt, a szükséges koncepció kialakítása érdekében 2014. április elején a gyülekezet missziós bizottsága kibővített ülésén megtárgyalta a résztvevők írásban megküldött, illetve szóban elhangzott javaslatait.

2014-ben a gyülekezet létrehozta Mikus Dezső vezetésével az Építési Bizottságot, mely arra kapott felhatalmazást, hogy megvizsgálja a templom bővítésének lehetőségét. A bizottság megvizsgálta az elmúlt 20 évben történt változásokat, illetve azt hogy az Egyházi Jövőkép Bizottság kiadott útmutatása, és irányelvei miként hozhatók összhangba a gyülekezet jövőképével.

Az Építési Bizottság által elkészített tanulmány három alternatívát vizsgált:

 • A templom bővítése nagyon jelentős szerkezeti megerősítésekkel.
 • A meglévő helyszínen új templom felépítése, a régi elbontásával.
 • Új templom másik telken való megépítése.

Az elemzés feltárta az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait, ami a következő megállapításokat hozta:

 • Egy új helyszínen létrehozandó gyülekezeti központ kialakítása lenne optimális a Hidegkúti út nagyságrendileg megnövekedett forgalma és a telek nehezen megközelíthetősége miatt.
 • A jelenlegi templom lebontása és a helyére új építése esetén a gyülekezet évekre templom nélkül maradna, a lelkészünk és családja számára megfelelő lakásról kellene gondoskodni és valahol bérelni kellene helyiséget a lelkészi hivatal számára is.
 • A telek adottságai nem felelnek meg a mai igényeknek, mivel az előírásokban megkövetelt telken belül biztosítandó parkolóhelyek miatt nagyrészt megszűnne a templomkert zöld jellege.
 • A templomot a jelenlegi telken bővíteni igen költséges, fajlagosan a legdrágább megoldás lenne, a felmerülő igényeket csak sok kompromisszummal lehetne kialakítani.

Eközben a templom műszaki állapota is egyre romlik, egyre sürgetőbb, hogy műszaki állagát fel kellene újítani, mind a statikai, mind a szigetelési gondok elég jelentős problémát vetítenek előre. Elkészült a gyülekezet stratégiai terve is, és az abban megfogalmazott új és változó igények szükségessé teszik egy új zöldmezős gyülekezeti otthon megvalósítását, amely keretet ad a találkozásra, a közösség építésére, a családok megerősítésére. A templomtéren kívül flexibilis közösségi tereket, lelkészlakásokat is magába foglaló épületegyüttes megvalósítására van igény. Célunk, hogy a következő évtizedekben a Magyarországi Református Egyház a szekularizálódó, individualizálódó, társadalmi feszültségekkel küzdő és összetételében változó magyar társadalomban Isten szeretetét, igazságát és kegyelmét hirdesse meg, mutassa fel és tegye tapasztalhatóvá. Ezért egyházunk erős elhivatottságú, keresztyén spiritualitást megélő, kreatív egyháztagok, lelkipásztorok (nők és férfiak) szolgálata által folyamatosan megújuló, egymást elfogadó, egységben és más felekezetekkel ökumenikus együttműködésben, szolgáló közösség kíván lenni.

/Forrás: Missziói Stratégia alapdokumentuma/

Ennek figyelembevételével folyt az új templomnak helyet adó, megfelelő telek keresése. Az Építési Bizottság a templom építésére alkalmas több lehetséges helyszínt is megvizsgált és javaslatot tett.

A lehetséges helyszínek között volt magán, céges, valamit önkormányzati tulajdonban levő telek is. Az Építési Bizottság felvette a kapcsolatot a megfelelőnek látszó területek tulajdonosaival az eladási szándék megerősítésére és a vételár egyeztetésére.

Egy ekkora beruházás, beleértve a telek vásárlást is olyan mértékű és költségű, hogy a gyülekezeti összefogáson kívül, óhatatlanul szükséges egyéb források bevonása is. Rendelkeztünk ugyan saját tőkével is, illetve a Református Egyház részéről is kaptunk ígéretet az építkezés támogatásához, de ez sem tudta fedezni a várható költségeket. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 2014-ben hirdette meg először (és azóta is folyamatosan tart) az “Egyházi és nemzetiségi támogatások” pályázati programot. Gyülekezetünk hosszú előkészületi munkák után 2020-ban fordult az Államtitkársághoz a Gyülekezeti központ építését célzó támogatásért, amit 2020 decemberében az Államtitkárság jóváhagyott.

A presbitérium befogadta a pályázati pénzek kezelésével, kifizetésével és az elszámolással megbízott Bethlen Gábor alapkezelőtől telekvásárlásra és gyülekezeti központ építésére kapott támogatást, és elfogadta a támogatói okiratot, így 2021-ben elindulhatott a projekt.

A projekt indításakor a következő célokat határoztuk meg.

A beruházási programban megfogalmazott funkciók teljesítése mellett kiemelten fontos kritériumok:

 • Gazdaságos megépíthetőség és fenntarthatóság.
 • Energiatudatos építészeti és műszaki megoldások alkalmazása.
 • Gazdaságos üzemeltetés a szerkezeti, valamint belsőépítészeti tartósság tekintetében is.
 • A környezetbe illeszkedő, korszerű, de időtálló építészeti megfogalmazás, variabilitás.
 • A gyülekezeti tagok és családok, illetve az érdeklődők számára igazi befogadó, szakrális környezet létrehozása.

Az új templomépület kisugárzásával, közösségi életet szervező erejével, olyan központ kívánna lenni, amelyik az egyházi, szakrális funkciókon túlmenően, minden korosztály számára nyitott közösségi és kulturális tér lehetőségét is megteremti. Lehetőséget ad arra, hogy a hét minden napján legyenek események, nyitott az ifjúság és minden korosztály számára, teret adjon az egyházi élettel összeegyeztethető kulturális események is. Mindezeken felűl a lelkipásztor élettere, a református parókia kialakítása is fontos szempont.

Az előkészítési szakaszban a gyülekezeti szolgáló közösségek igényeit figyelembe vettük, aminek alapja a 2014-ben készített és a 2018-2020-ban felfrissített beruházási programterv volt.

Ezek alapján megállapítható, hogy a Pesthidegkúti Református Gyülekezet Presbitériuma által létrehívott Építési Bizottság előzetes (2014.), – majd aktualizált (2020.) – költségkalkulációja alapján a projekt – a rendelkezésre álló források alapján – megvalósítható.

A szóba jöhető telek lehetőségek közül a telek paramétereinek és árának figyelembevételével első körben az önkormányzat tulajdonában levő telek került megvizsgálásra.
A II. kerületi főépítésszel 2021 januárban történt egyeztetés során kiderült, hogy az értékesítés és az építés feltétele a Helyi Építési Szabályzat módosítása, ami lehetővé tenné a telek szükséges intézményi besorolását.

Mivel a Helyi Építési Szabályzat módosítása 2021. szeptemberéig sem történt meg, újabb lehetőségek után kutatva felmerült lehetséges helyszínként a Magyar Állam tulajdonában levő (vagyonkezelő az Országos Kórházi Főigazgatóság) Pozsonyi utca és Hidegkúti út által határolt telek, aminek alsó része jelenleg nincs használatban, míg a felső részén a Szent János Kórház Rehabilitációs Intézménye van. A telek jelenleg is intézményi besorolású és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének g) pontja alapján lehetőség van rá, hogy hitéleti tevékenység érdekében egyházak számára ingyenesen átruházható legyen.

A Miniszterelnökséggel és az Országos Kórházi Főigazgatósággal a Szakértői Munkacsoport által folytatott hosszas egyeztetések után a 2022.12.29.-én megjelent 1693/2022 kormányhatározat alapján a Hidegkúti út és a Pozsonyi út által határolt Budapest II. kerület 53075 helyrajzi számú, az állam tulajdonában levő ingatlan 3858/18899 tulajdoni hányada, természetben 3858 m2 telekrész, ingyenesen a Budapest-Pesthidegkúti Református Egyházközség tulajdonába kerül, így reményeink szerint ezen a telken fog felépülni az új gyülekezeti központunk.

A fentiek figyelembevételével a projekt megvalósítását felügyelő műszaki csapat megtervezte a projekt mérföldköveit és az azokhoz kapcsolódó határidőket:

 • Projekt indítása: 2021 január
 • Beruházás előkészítés: 2021 január – 2022 december
 • Telek szerzés: 2022 december
 • Tervezési tervpályázat előkészítésének vége: 2023 február
 • Tervezési tervpályázat lebonyolítása: 2023 február – április
 • Tervezési tervpályázat lezárása és szerződéskötés: 2023 május
 • Kivitelezési beszerzési eljárás: 2023 IV. negyedév – 2024 I. negyedév
 • Kivitelezési beszerzés lezárása és szerződéskötés: 2024 I. negyedév
 • Kivitelezés kezdete, munkaterület átadása: 2024 I-II. negyedév
 • Kivitelezés befejezése, munkaterület átvétele: 2025 IV. negyedév
 • Műszaki átadás és használatbavétel: 2025 IV. negyedév